ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

მედიაშეტყობინებების თავისებურება: ძირითადი ცნებები მედიის შესახებ

ყველაფრის მომცველი განმარტების მიღებასთან ერთად, მედიაწიგნიერების განათლება მოიცავს ძირითადი იდეების მთელ რიგ წყებას მედიის თავისებურების შესახებ. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, ყველა მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, რომელიც მედიაწიგნიერებას ეხება, ჩამოაყალიბა ძირითადი კონცეფციების ნაკრები, რათა აღწეროს ეს ძირითადი იდეები.
ყველაფრის მომცველი განმარტების მიღებასთან ერთად, მედიაწიგნიერების განათლება მოიცავს ძირითადი იდეების მთელ რიგ წყებას მედიის თავისებურების შესახებ. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, ყველა მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, რომელიც მედიაწიგნიერებას ეხება, ჩამოაყალიბა ძირითადი კონცეფციების ნაკრები, რათა აღწეროს ეს ძირითადი იდეები.

რეკლამირებისა და დაცვის მიღმა

ისინი, ვინც თვლიან, რომ მედიაწიგნიერება რეკლამის ანალიზი, ვიდეოთამაშების, ინტერნეტის ანდა ტელევიზიის მავნე ზემოქმედებისაგან თავდაცვაა, მედიაწიგნიერებაზე მცდარი აზრისანი არიან. 3 მედიის მავნე ზეგავლენის შესახებ გარკვეული წარმოდგენები ნამდვილად დამსახურებულია, მაგრამ სკოლებში წერა-კითხვას დაფუძნებული მედიაწიგნიერების სწავლება სხვაგვარია.
ისინი, ვინც თვლიან, რომ მედიაწიგნიერება რეკლამის ანალიზი, ვიდეოთამაშების, ინტერნეტის ანდა ტელევიზიის მავნე ზემოქმედებისაგან თავდაცვაა, მედიაწიგნიერებაზე მცდარი აზრისანი არიან. 3 მედიის მავნე ზეგავლენის შესახებ გარკვეული წარმოდგენები ნამდვილად დამსახურებულია, მაგრამ სკოლებში წერა-კითხვას დაფუძნებული მედიაწიგნიერების სწავლება სხვაგვარია.

გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის - როგორ ჩავრთოთ ფილმები საგაკვეთილო პროცესში

მედიატექსტის კითხვასთან დაკავშირებული ცოდნა და უნარები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც მედიაწიგნიერების პრეამბულა.
მედიატექსტის კითხვასთან დაკავშირებული ცოდნა და უნარები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც მედიაწიგნიერების პრეამბულა.

ციფრული წიგნიერების სწავლება

ციფრული წიგნიერება უფრო მეტია, ვიდრე ტექნოლოგიური ცოდნა: ის მოიცავს მრავალფეროვან ეთიკურ, სოციალურ და რეფლექსიურ პრაქტიკას, რომლებიც გავლენას ახდენენ მუშაობაზე, სწავლაზე, დასვენებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
ციფრული წიგნიერება უფრო მეტია, ვიდრე ტექნოლოგიური ცოდნა: ის მოიცავს მრავალფეროვან ეთიკურ, სოციალურ და რეფლექსიურ პრაქტიკას, რომლებიც გავლენას ახდენენ მუშაობაზე, სწავლაზე, დასვენებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.

რატომ და როგორ ვასწავლოთ მედიაწიგნიერება?

მედიაწიგნიერება ახალგაზრდებს ასწავლის დასვან კითხვები, შეაფასონ, გამოიკვლიონ და გადააფასონ მათი მულტიმედიური კულტურა. ასევე, სწავლობენ, თუ როგორ გახდნენ აქტიური და ჩართული მედიის მომხმარებლები.
მედიაწიგნიერება ახალგაზრდებს ასწავლის დასვან კითხვები, შეაფასონ, გამოიკვლიონ და გადააფასონ მათი მულტიმედიური კულტურა. ასევე, სწავლობენ, თუ როგორ გახდნენ აქტიური და ჩართული მედიის მომხმარებლები.